ਲਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ ਨਮੂਨੇ ਭੰਗ ਖਾ ਕੇ ਸੋਂ ਰਹੇ ਸੀ – ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਲਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਹ ਨਮੂਨੇ ਭੰਗ ਖਾ ਕੇ ਸੋਂ ਰਹੇ ਸੀ – ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਦੋਸਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋਂ ਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। ……. ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਹ ਮਾਅਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਉਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

error: Content is protected !!