ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

 

A Sikh Person In the Presence Of Guru Granth Sahib Ji.
Death is the universal truth and we all know it very well that one day we have left this beautiful world with lot of memories.Our family and other relative are the proud of our work.We always try to do the best thing and gave up all the bad habits.

 

I hope you like all post and very thanks for watching and reading post on our site.We do not have any copyright for this stuff,these post have been taken from other social source and website.If any of the person find copyright of any of the substance then please contact us or claim to us.We remove the post as earlier as possible.We always try to the real post and do not post the fake news.We have the aim to give you fast and reliable service.We follow the proper terms of the google and Facebook policies.Our source do not collect any of the personal information.

error: Content is protected !!